601 83 00 (E-R 10.00 - 18.00)
info@fotoprintimine.ee

Ostutingimused ja garantii

1. ÜLDTINGIMUSED

 • Fotoprintimine.ee (OX Eesti OÜ) on 2005. aastal erakapitalil loodud Eesti ettevõte;
 • Fotoprintimine.ee on fotode väljaprintimisega tegelev e-pood;
 • Fotoprintimine.ee prindib fotosid kliendi tellimusel ja valiku;
 • e-poe Fotoprintimine.ee hinnad ja kaupade kättesaadavus on ajalises nihkes partnerladude reaalse seisuga;.

 
2. KLIENDITUGI

Fotoprintimine.ee klienditugi töötab äripäevadel 10:00 - 18:00
Telefon: +372 601 83 00
Teenindame teid eesti, inglise ja vene keeles.


3. GARANTII

Fotoprintimine.ee annab kõigile pakutavatele kaupadele piiratud garantii.

Garantiitingimused:


4. OSTUTINGIMUSED
 
4.1 ÜLDTINGIMUSED

4.1.1 Käesolevad tingimused kehtivad Fotoprintimine.ee klientide ja e-poe Fotoprintimine.ee omanikfirma OX Eesti OÜ (edaspidi Fotoprintimine.ee) vahel e-poest Fotoprintimine.ee ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta.

4.1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest Fotoprintimine.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

4.1.3 Fotoprintimine.ee on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest teatatakse internetileheküljel Fotoprintimine.ee. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest internetileheküljel Fotoprintimine.ee. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

4.1.4 Kaubavalik ja hinnad muutuvad ette teatamata.
 
4.1.5 Ostmiseks kättesaadava kauba kogus on toodud ajalise nihkega ja võib tegelikust laoseisust erineda.
 
4.1.6 E-poel Fotoprintimine.ee on õigus erinevate kampaaniate käigus teha allahindlusi tellimustele ja/või konkreetsele kaubale.

4.1.7  Pärast tellimuse vormistamist kaupa ei broneerita. Ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui käesolevate ostutingimuste punktis 4.6 kokkulepitud ettemaksusumma on laekunud e-poe Fotoprintimine.ee arvele või kontoris asuvasse kassasse.

4.1.8 Allahindluskoodi või vaucheri kasutamisel klient nõustub ning on kohustatud:
 • sisestama olemasolevat sooduskoodi või vaucheri numbri selleks ettenähtud väljale tellimuse ostukorvis ja vajutama nupule „Aktiveerida kood“;
 • sooduskoode ja vauchereid ei saa kokku liita ehk ühe tellimuse kohta kehtib üks soodustus;
 • veenduma, et soodustus on tellimuses rakendunud – hilisemaid pretentsioone tellimuse maksumuse üle ei rahuldata;
 • sooduskoodi sisestamisega seotud tõrke tekkimise korral võtke koheselt ühendust müügiosakonnaga Fotoprintimine.ee;
 • Fotoprintimine.ee töötajatel ei ole võimalik tellimustele käsitsi juurde lisada soodustusi – seda on võimalik teha vaid kliendil tellimuse vormistamisel;
 • tellimuses näidatud summa kuulub maksmisele;
 • juhul, kui tellimuse lõppsumma on 0.- ,siis midagi maksma ei pea – Teie tellimus läks töösse automaatselt;
 • sooduskoodid ja vaucherid, mille kehtivusaeg on läbi, on kehtetud ning ei kuulu pikendamisele.

4.1.9 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest Fotoprintimine.ee ostetavate toodete puhul tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

4.1.10 Ostja ja Fotoprintimine.ee vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitse ametisse või Tallinna linnakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

4.2 KAUPADE KÄTTESAADAVUS; HINNAKIRI JA INFO

4.2.1 Fotoprintimine.ee on partnerladude kaubaseisu kajastav dünaamiline süsteem, mis uuendab ladude andmete põhjal kaubaseisu ja hindasid mitte harvem kui üks kord tunnis.
 
4.2.2 Kõik Fotoprintimine.ee hinnad on toodud eurodes (€, EUR).
 
4.2.3 Kõik Fotoprintimine.ee hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.
 
4.2.4 Fotoprintimine.ee ei vastuta kaubainfos toodud kauba koodi ja hinna vastavuse eest.
 
4.2.5 Fotoprintimine.ee ei vastuta kaubainfos sisalduvate kaubakirjelduste ja/või piltide õigsuse eest: Fotoprintimine.ee edastab partnerladude andmeid, mis võivad olla vigased ja ebatäpsed. Kauba tootjad võivad spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata.
 
4.2.6 Kaubainfos kajastatud tellitava kauba koguse ja hinna muudatused jõustuvad alates selle avaldamisest Fotoprintimine.ee veebilehel.

4.2.7 Kohaletoimetusaeg kaubainfos on toodud tööpäevades.
 
 
4.3 TELLIMINE
 
4.3.1 Fotoprintimine.ee võtab tellimusi vastu järgmiselt:
  • internetis, automaatse tellimissüsteemi kaudu;
 
 
4.4 TELLIMUSE TÜHISTAMINE

4.4.1 Ostjal on õigus iseseisvalt tühistada maksmata või kohaletoimetamata tellimus, paigaldades oma profiilis eksliku tellimuse juurde vastava staatuse.
 
4.4.2 Tellimus tühistatakse automaatselt pärast 2 tööpäeva möödumisel.

4.4.3 Kui laos kaupa pole ja/või selle hind on muutunud, kehtib käesolevate tingimuste punkt 4.12.
 
4.4.4 Kui ostja tahab tellimuse tühistada pärast selle tasumist, aga enne kohaletoimetamist, kehtib käesolevate tingimuste punkt 4.12.


4.5 TELLIMUSE TÄITMINE
 
4.5.1 Tellimus täidetakse ainult pärast ettemaksu laekumist (vt. punkt 4.1.7), kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti.
 
 
4.6 TELLIMUSE EEST TASUMINE

4.6.1 Võimalikud makseviisi pangaülekandega (arvepõhiselt).
   
  4.7 KAUBA KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
   
  4.7.1 Ostja saab valida talle sobiva variandi kauba kättesaamiseks:
   • tellida kohaletoimetuse suvalisse kohta Eestis. Kaup toimetatakse kohale kaubainfos toodud tähtaegade järgi, kuid need tähtajad võivad meist mitteolenevatel põhjustel (vääramatu jõud) pikeneda. Tegelikult toimetatakse kaup tavaliselt kohale kiiremini. Kui tähtajaks kohaletoimetamisega tekib probleeme, teavitab Fotoprintimine.ee klienditeenindus sellest otsekohe ostjat.
  4.7.2 Ostja nõustub tellimuse vormistamisel, et tema poolt tehtud erinevad tellimused võidakse ühendada ning saadetakse ühe pakina.

  NB!
  Kui kauba kohaletoimetamise tähtaeg läheb üle, palume kindlasti võtta ühendust meie klienditeenindusega!


  4.8 PAKEND

  4.8.1 Fotoprintimine.ee soovitab kauba originaalpakendi alles hoida juhuks, kui tekib vajadus garantiiteeninduseks ― nii nõuavad mõned tootjad. Kaubalt ja selle pakendilt ei tohi eemaldada seerianumbrit või muud kauba identifitseerimiseks vajalikku infot.


  4.9 KUI KAUBA KOHATOIMETAMINE POLE VÕIMALIK

  4.9.1 Juhul, kui kauba hind muutus või see on füüsiliselt otsas ning seetõttu pole tellimuses näidatud tähtaja jooksul võimalik kaupa kohale toimetada, teavitab Fotoprintimine.ee sellest ostjat tellimuses näidatud kontaktandmete järgi. Ostjat teavitatakse kas võimatusest kaupa kohale toimetada või tellitud kauba uutest kohaletoimetustingimustest. Kui pakutud tingimused ostjat ei rahulda, on tal õigus tellimus tühistada. Sellisel juhul jõustub käesolevate tingimuste punkt 4.12.
   
   
  4.10 GARANTIIKAUBA TAGASTAMINE

  4.10 Juhul, kui garantiialuseid kaupu ei saa remontida või vahetada, teavitatakse sellest ostjat ning jõustub käesolevate tingimuste punkt 4.12.
   
   
  4.11 OSTUST KEELDUMINE (NB! Punkt kehtib ainult füüsilistest isikutest tarbijatele)

  4.11.1 Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, on ostjal õigus ostu-müügi lepingu katkestamiseks 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest (VÕS §56 punktid 1 ja 2).
   
  4.11.2 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis:
  • kui selgub, et kaup on kasutatud, juhindub Fotoprintimine.ee mõistliku kasutuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks;
  • ostjal tuleb kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kui pakend on avamatu, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis;
  • kaubal peavad olema kõik tehasekleebised, kaasa arvatud seerianumber.

   4.11.3 14-päevane ostust taganemise õigus ei kehti järgmiste kaupade puhul:
  • kaubad, mis on valmistatud ostja isiklikke vajadusi või eritingimusi silmas pidades;
  • audio- ja videosalvestused ning tarkvara juhul, kui kasutaja on pakendi avanud ja/või toote aktiveerinud;
  • ajalehed, ajakirjad ning muu perioodika.

  4.11.4 Juhul, kui ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest, teavitada sellest e-poodi Fotoprintimine.ee aadressil info@fotoprintimine.ee, lisades kirjale kauba ja pakendi foto. Fotoprintimine.ee jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast.

  4.11.5 Ostja nõustub kandma kauba tagastamisel tekkivad postikulud suuruses kuni 10 EUR, välja arvatud juhul, kui tagastatav kaup ei vasta tellitule.
  4.11.6 Lepingu katkestamisel tuleb ostetud kaup viivitamatult (mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul) tagastada.
   
  4.11.7 Ostja nõustub võimalusega, et selle punkti kuritarvitamisel keeldub Fotoprintimine.ee teda edaspidi teenindamast.

  4.11.8 Juhul, kui ostja kasutab oma õigust katkestada ostu-müügi leping, jõustub pärast kauba tagastamist käesolevate tingimuste punkt 4.12.
   
   
  4.12 MAKSEVAHENDITE TAGASTAMINE 
   
  Fotoprintimine.ee pakub ostjale maksevahendite kasutuseks järgmisi võimalusi:
   • vahetus teise soovitud kaubaga koos tellimuse hinna ümberarvestusega;
   • tellimuse eest tasutud summa ülekanne kliendi finantsarvele Fotoprintimine.ee süsteemis;
   • tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine kliendi arveldusarvele. Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult sellele arvele, kust tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast kliendi avalduse saamist.


   
  5. TURVALISUS JA ISIKUANDMETE KAITSE

  Fotoprintimine.ee järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest:
  • kliendilt küsitakse vaid tellimuse täitmiseks vajalikke andmeid;
  • klienti teavitatakse isikuandmete edastamisest kolmandatele isikutele (näiteks liisingutaotluse edastamisel);
  • kullerifirmadele edastatakse vaikimisi kohaletoimetusandmed.
   
   

  6. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

  6.1. Fotoprintimine.ee vastutab kliendi ja klient Fotoprintimine.ee ees käesolevate tingimuste rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

  6.2. Fotoprintimine.ee ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida Fotoprintimine.ee ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.